METODINĖ TARYBA 2018-2019 m. m.

Rasa Augustinaitienė – metodinės tarybos kuratorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Bertulienė – metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gražina Spudienė – sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Laimutė Lingevičienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Jurgita Venislovienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Vida Imanavičiūtė – gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė

Irma Balčiūnienė – tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Laimutė Činčienė – dorinio ugdymo, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė

Gražina Kairiūkštienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė

Danutė Stočkūnienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Metodinės grupės

Metodinės tarybos veiklos planas 2019 m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2018 m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2016-2017 m.m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2015-2016 m.m.

PLANŲ / PROGRAMŲ FORMOS

Ilgalaikio plano forma

Pritaikytos programos forma

Individualizuotos programos forma

Atviros pamokos stebėjimo lapas

MOKYTOJO ATESTACIJOS DOKUMENTAI

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

Pamokos vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo