Prašymą laikyti 2018 m. brandos egzaminus abiturientai, buvę mokiniai ir eksternai pateikia gimnazijos direktoriui:

iki sausio 16 dienos dėl menų ir technologijų,

iki vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų.

ABITURIENTAMS

Mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma

Prašymo laikyti menų ir technologijų brandos egzaminus forma

Prašymo forma brandos darbui parengti

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Buvusio mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma

 INFORMACIJA EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys laikyti brandos egzaminus, prašymus teikia bazinės mokyklos direktoriui.

Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai dar gali prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinėje mokykloje.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

1) Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

2) Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

4. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sąskaitą Nr. LT124010051001958901, Luminor Bank AB. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Už brandos egzaminų perlaikymą“

  

RUOŠIAMĖS EGZAMINAMS

PRIEMONĖS, KURIOMIS GALIMA NAUDOTIS PER EGZAMINUS

Egzamino Pavadinimas Priemonių Sąrašas
Biologija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Chemija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Dailė Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Fizika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Geografija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, matlankis
Informacinės technologijos Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties. (Atmintukas).
Istorija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Lietuvių kalba Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Matematika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, braižybos įrankiai, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Muzika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Anglų kalba Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
  NEGALIMA ĮSINEŠTI KOREGAVIMO PRIEMONIŲ.
  NEGALIMA PRIEMONIŲ SKOLINTIS.
  Nepamiršti paso/asmens kortelės ar vairuotojo pažymėjimo

ATĖJIMO Į EGZAMINUS LAIKAS:

1. Į valstybinius brandos egzaminus ateiti iki 8.15 val. ( išskyrus anglų kalbos egzaminą-ateiti iki 8.30 val.)

 • 8.15 val. – Instruktažas kabinetuose (visų dalykų išskyrus anglų k.).
 • 8.30 val. – Instruktažas anglų k egzamino patalpoje.
 • 8.30 val. - Įleidimas į egzamino patalpą.
 • 8.45 val. – visi mokiniai sėdi egzamino patalpoje.

2. Į mokyklinius brandos egzaminus ateiti iki 8.30 val.3. Egzamino patalpoje:

 • Pateikti asmens dokumentą
 • Patiems neieškoti sėdėjimo vietos (parodo vykdytojas)
 • Turėti tik egzamino instrukcijoje nurodytas priemones (įsinešti rankoje ar skaidrioje įmautėje)
 • Ant valstybinių egzaminų užduočių sąsiuvinių ir atsakymų lapų nerašyti vardo ir pavardės.
 • Nepamiršti užpildyti atsakymų lapų (išskyrus matematikos), kitu atveju darbai bus nevertinti.
 • Pasibaigus egzaminui laukti, kol bus užklijuotas vokas ir vyresnysis vykdytojas paskelbs apie išėjimą iš patalpos.
 • Visas užduotis (išskyrus matematikos) bus galima pasiimti pasibaigus egzaminui. Tie, kurie iš egzamino išeis anksčiau, užduotis paliks egzamino patalpoje; bus galimybė pasiimti tik po egzamino per vieną valandą, bet jau iš administratoriaus kabineto.
 • D r a u d ž i a m a įsinešti telefonus, įdėklus ir kitus daiktus, nenurodytus instrukcijoje!
 • Mokiniai dažniausiai pamiršta atsinešti į biologijos valstybinį brandos egzaminą kandidatai skaičiuoklio be tekstinės atminties ir liniuotės; informacinių technologijų – skaičiuoklio be tekstinės atminties; geografijos mokyklinį brandos egzaminą - matlankio.
 • Užduotis atlikti tvarkingai, įskaitomai, savarankiškai. Už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio , kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą, vykdytojo nurodymų nevykdymą šalinami iš egzamino patalpos.
 • Valstybinių egzaminų vykdymo instrukcijos skelbiamos tinklalapyje www.egzaminai.lt Galite prieš egzaminą susipažinti.

Sėkmės.