PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOJE REIKALINGAS SOCIALINIS PEDAGOGAS

Pareigybės paskirtis – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

1. Siūloma: 0,75 etato.

2. Darbo laikas: 30 val. per savaitę.

3. Socialiniam pedagogui keliami reikalavimai:

3.1. ne žemesnis nei aukštasis, aukštesnysis ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas;

3.2. socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija;

3.3. analogiška darbo patirtis.

4. Socialinis pedagogas turi žinoti ir išmanyti:

4.1. pedagogų kompiuterinio raštingumo standartus;

4.2. psichologijos pagrindus;

4.3. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas;

4.4. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;

4.5. dokumentų rengimo taisykles.

5. Socialinis pedagogas turi gebėti:

5.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.2. dirbti komandoje; 5.3. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

6.1. dirba pagal nustatytą darbo grafiką;

6.2. konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

6.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

6.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

6.5. šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

6.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

6.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

6.8. stebi mokinių gimnazijos lankomumą, vėlavimą į pamokas analizuoja nelankymo priežastis, siūlo problemų sprendimo būdus ir formas;

6.9. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

6.10. kartą per mėnesį tvarko pamokų lankomumo apskaitą, analizuoja nelandymo priežastis, jas aptaria su klasių auklėtojais, mokiniais ir tėvais;

6.11. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

6.12. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);

6.13. inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

6.14. koordinuoja socialinės veiklos organizavimą ir vykdymą;

6.15. planuoja ir derina su gimnazijos vadovais metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;

6.16. informuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo.

7. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Savo CV siųskite elektroniniu paštu: administracija@atzalynas.net

Skelbimas galioja nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki 2019 m. birželio 12 d.