FINANSINĖS ATASKAITOS

 

Pateikiamas 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   2018 m. finansinės ataskaitos

Pateikiamas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2017 m.

   Finansinės būklės ataskaita 2017 m. (1)

   Finansinės būklės ataskaita 2017 m. (2)

   Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m.

   Pinigų srautų ataskaita 2017 m. (1)

   Pinigų srautų ataskaita 2017 m. (2)

   Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

Pateikiamas 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2016 m.

   Finansinės būklės ataskaita 2016 m. (1)

   Finansinės būklės ataskaita 2016 m. (2)

   Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

   Pinigų srautų ataskaita 2016 m. (1)

   Pinigų srautų ataskaita 2016 m. (2)

   Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Pateikiamas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2015 m.

   Finansinės būklės ataskaita 2015 m. (1)

   Finansinės būklės ataskaita 2015 m. (2)

   Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m.

   Pinigų srautų ataskaita 2015 m. (1)

   Pinigų srautų ataskaita 2015 m. (2)

   Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

Pateikiamas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2014 m.

   Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

   Informacija apie per vienerius metus gautas sumas

   Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Pateikiamas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2013 m.

   Apskaitos politika

   Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

   Atsargų vertės pasikeitimas

   Bendroji vertė

   Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

   Finansavimo sumų likučiai

   Finansinės būklės ataskaita 1

   Finansinės būklės ataskaita 2

   Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

   Grynojo turto pokyčių ataskaita

   Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

   Informacija apie įsipareigojimus nacionalinę ir užsienio valiutomis

   Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

   Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

   Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

   Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė

   Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

   Nematerialiojo turto pastabos

   Kitos pagrindinės veiklos pajamos

   Pagrindinės veiklos sąnaudos

   Pinigų srautų ataskaita 1

   Pinigų srautų ataskaita 2

   Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

   Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 1

   Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2

   Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 3

   Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 4

   Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė

   Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2012 m.

   Finansinės būklės ataskaita 1

   Finansinės būklės ataskaita 2

   Grynojo turto pokyčių ataskaita

   Pinigų srautų ataskaita 1

   Pinigų srautų ataskaita 2

   Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2011 m.

   Finansinės būklės ataskaita 1

   Finansinės būklės ataskaita 2

   Grynojo turto pokyčių ataskaita

   Pinigų srautų ataskaita 1

   Pinigų srautų ataskaita 2

   Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

   Aiškinamasis raštas 2010 m.

   Finansinės būklės ataskaita 1

   Finansinės būklės ataskaita 2

   Finansinės būklės ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje

   Grynojo turto pokyčių ataskaita

   Pinigų srautų ataskaita 1

   Pinigų srautų ataskaita 2

   Veiklos rezultatų ataskaita