FINANSINĖS ATASKAITOS 

Pateikiamas 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

Mokimo priemonių suvestinė 2019 m.

Ataskaita

Ataskaitos aiškinamasis raštas

Pateikiamas 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 m. finansinės ataskaitos

Pateikiamas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. (2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. (1)

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

Pateikiamas 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. (2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. (1)

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Pateikiamas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. (2)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. (1)

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

Pateikiamas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2014 m.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienerius metus gautas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Pateikiamas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2013 m.

Apskaitos politika

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas

Bendroji vertė

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie įsipareigojimus nacionalinę ir užsienio valiutomis

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Nematerialiojo turto pastabos

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 1

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 3

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 4

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė

Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2012 m.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2011 m.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

Pateikiamas 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2010 m.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Finansinės būklės ataskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita