VEIKLOS STRATEGIJA

 

MISIJA

Kokybiškai ir kūrybiškai vykdomos pagrindinio (II dalies), vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos, taikant įvairias mokymosi formas ir būdus. Mokiniams užtikrinamos tinkamos sąlygos siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, integracijai į besikeičiančią visuomenę.

VIZIJA

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija – demokratiška, nuolat besimokanti, atvira kaitai, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas mokykla, kurios veikla grindžiama bendravimo ir bendradarbiavimo principais.

UGDYMO FILOSOFIJA

Gyvenimas nuolat keičiasi, todėl suprasdami šiuolaikinės kaitos tendencijas, žinių atsinaujinimo ir žmogaus universalumo svarbą visuomenėje, keliame sau naujus dabarties poreikius atliepiančius ugdymo iššūkius ir tikslus.

VERTYBĖS

Smalsumas gelbsti norint suprasti kiekvieną.

Tolerancija sukuria saugią aplinką atsiskleisti. 

Kūrybiškumas mums leidžia komunikuoti.

Atsakomybė padeda įsivertinti, kokie esame ir kokie norime tapti.