Puslapis 1 iš 83  > >>

2018-12-10

Dalyvavome respublikinėje viktorinoje

„Statyti Lietuvos valstybę be istorinės Lietuvos individualybės pažinimo reikštų eiti pusiau užrištomis akimis į tikslą, kuriuo ne tik neprimatai, bet ir neprijauti.“

Petras Klimas

2018 m. gruodžio 5 d. IVc klasės gimnazistai Austėja Miknevičiūtė, Agnė Mykolaitytė, Greta Malinauskaitė, Arnas Kazakevičius, IVb klasės mokinys Marius Grigaliūnas ir istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė vyko į Vilnių. Seime buvo organizuota Lietuvos gimnazijų II-IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokinių viktorina „Vieni iš daugelio: 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. Šio renginio tikslas – atskleisti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų indėlį atkuriant Lietuvos valstybę, aptarti moderniosios valstybės formavimosi ypatumus. Mūsų gimnazijos komanda „Nepriklausomybės sergėtojai“ rungėsi su 23 respublikos mokyklų jaunų žmonių grupėmis. Mokinai ugdė tiriamuosius, analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą. Gimnazistų kapitonė Austėja Miknevičiūtė kalbėjo viešai, buvo vertinamas istoriškumas, oratorystės menas, kūrybiškumas, originalumas. Mergina puikiai atliko savo užduotį. Komandos nariai nagrinėjo šaltinius, ieškojo atsakymų į klausimus. Mokinių nuomone, tai buvo puiki patirtis. Džiaugiuosi, kad jauni žmonės yra patriotiški, iniciatyvūs, kūrybingi.

Istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė

2018-12-10

Bendradarbiaujame su šauniais Linkuvos gimnazistais!

Lapkričio 30 d. Linkuvos gimnazijoje buvo organizuotas renginys „Šiąnakt mes nemiegam!“, į kurį vyko ir grupelė mūsų gimnazistų su tikybos mokytoja Laimute Činčiene. Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Po susipažinimo gimnazistai skubėjo į protmūšį, po to susidomėjo orientaciniu žaidimu, buvo galima kurti ir vaidinti, o dar laukė naktinio tinklinio turnyras, filmų peržiūra bei diskoteka.

Mokinius sudomino Linkuvos gimnazijos psichologės Vaidos Lapinskienės paskaita „Bendravimas. Temperamentas“. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistė Kamilė Augėnaitė kartu su Linkuvos gimnazijos mokine Austėja Makarevičiūte visus pakvietė į užsiėmimą apie ES naudą bei melagingas naujienas. Jaunuoliai įgijo naujų žinių. Iš tiesų nemiegota buvo ne veltui.

Džiugu, kad gimnazija bendradarbiauja su kitomis rajono mokymo įstaigomis. Mokiniai gali artimiau susipažinti, draugauti bei bendradarbiaudami įgyvendinti savo idėjas.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistė Kamilė Augėnaitė

2018-12-10

Motyvacija yra stipriausias veiksnys, lemiantis mokymosi sėkmę!

Ketvirtadienio popietę gimnazijos administracija inicijavo atlikto mokinių mokymosi motyvacijos tyrimo, kuriame dalyvavo I-III klasių gimnazistai, rezultatų aptarimą. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė pristatė rezultatus ir pakvietė juos aptarti. Susirinkę pedagogų ir mokinių seimo atstovai iš pradžių pamatę klausimą pateikė savo vizijas, o vėliau jas lygino su anketų atsakymais, kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų.

Džiugu, jog net 56 procentai mokinių atsakė, kad mokytojai sugeba juos motyvuoti į ugdymo procesą įtraukdami įvairias kūrybines užduotis (piešimą, stendų-plakatų rengimą, kviesdami dalyvauti projektinėje veikloje, išvykose, vaidinimuose). Gerai, kad pedagogai naudoja aktyvius mokymo metodus, tai skatina mokymosi motyvaciją, tam pritarė 37 procentai gimnazistų.

Net 39 procentai jaunų žmonių teigia, kad mokosi, nes tai padės ateityje rasti gerą (norimą) darbą. Mokinių seimo atstovai pabrėžė, kad labai svarbus mokytojo autoritetas, geri santykiai, tada tiesiog gėda nesimokyti. Tą patvirtino ir tyrimo rezultatai, nes net 53 procentus gimnazistų mokytis skatina pedagogo asmenybė.

24 procentai mokinių asmeninės pažangos siekia ruošdami namų darbus, kuriuos visada atlieka net 38 procentai jaunų žmonių, dalyvavusių tyrime. Diskutuota apie pamokų, skirtų ruoštis kontroliniams darbams, pagrįstumą. Mokinių seimo atstovai teigė, kad kartais būna daug medžiagos, mokiniai nelabai moka atsirinkti esminius faktus. Išsakyta įvairių nuomonių ir prieita prie išvados, kad viskas priklauso nuo dialogo su mokytoju, nuo susitarimų, iš kokio kiekio medžiagos bus atsiskaitoma. Net 37 procentams gimnazistų mokytis nuobodu, dėl to kyla sunkumų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė pastebėjo, kad į mokymąsi reikia žiūrėti kaip į sunkų darbą. 34 procentai jaunų žmonių atsakė, kad kartais nesupranta medžiagos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė akcentavo, kad labai svarbu, kiek pats mokinys nori suprasti ar išsiaiškinti norimą temą. 48 procentams jaunimo mokymosi motyvacijos sumažėjimą nulemia neigiamas pažymys, 34 procentai jaunų žmonių teigia, kad reiklūs pedagogai. Diskutuota apie griežtumo sąvoką. Kalbėta, kad mokytojas neturi nuolaidžiauti, privalo laikytis susitarimų.

Taigi reikėtų siekti, kad pedagogų ir gimnazistų ryšiai būtų stipresni. Anot mokinių, kuo artimesni santykiai su mokytoju, tuo labiau gėda gauti blogą pažymį. Gimnazistai pastebėjo, kad namų darbai turi būti skiriami pagrįstai, be abejo, vertinami, jų neturi būti per daug. Ir toliau mokiniai siūlė organizuoti karjeros dienas, nes susitikimai su įvairių specialybių atstovais padeda pasirinkti būsimą gyvenimo kelią. Be to, mokomąją medžiagą būtinai sieti su gyvenimo realijomis, nes net 54 procentai jaunimo mano, kad toks metodas skatina mokytis. 39 procentai mokinių savo motyvaciją mokytis įvertino 6-5 balais iš 10. Tad verta dar glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti, pastebėti vieniems kitus, padrąsinti, padėti, kai iškyla ne tik mokymosi sunkumų, o kartais gal tiesiog stabtelėti ir pasikalbėti...

2018-12-05

Atmintis gyva

Liepsnok, širdie,

Ant aukuro Tėvynės!

Liepsnok ir amžiais degus nesudek!

Šviesk tiems, kurie po žemėmis,

Kur krašto laisvę gynė,

Tėvynės didvyriams, širdie, per amžius dek!

„Liepsnok, širdie!“

Teresė Rubšytė-Ūksienė

Gruodžio 1-ąją Pakruojo kultūros centre vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Pakruojo filialo 30-mečio šventė. Į renginio veiklą įsitraukė ir projekto „Skaudūs istorijos puslapiai“ nariai iš mūsų mokyklos, nešėme gėlių puokštes prie tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti skirto paminklo, esančio Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Be to, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mišrus choras ir vaikinų vokalinis ansamblis (vadovė Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė, mokytoja Vaiva Klupšienė) gražų susibūrimą paįvairino atlikdamas keletą kūrinių, taip pat žmonių širdis suvirpino Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos solistės (mokytoja Ingrida Tuomienė) ir mūsų IVa klasės gimnazistės Vakarės Vasiliauskaitės skaidrus balsas. LPKTS Pakruojo filialo pirmininkė Zita Vėžienė skaitydama pranešimą „Mūsų darbai ir godos“ priminė organizacijos istoriją, aptarė nuveiktus darbus. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Stasys Tumėnas, Pakruojo rajono meras Saulius Gegieckas, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė ir kiti svečiai. Tokiame renginyje dalyvaudamas jaunimas labiau įsigilino į gimtojo krašto bei Lietuvos istorijos tėkmę, sužinojo, kokia yra tikroji laisvės kaina, susimąstė, kaip reikia vertinti nepriklausomybę, prisiminė bei pagerbė tremtinius ir politinius kalinius.

Gimnazijos jaunoji žurnalistė, IIb klasės gimnazistė Marta Jasiūnaitė

2018-12-03

Nuvilnijo žavūs muzikos garsai...

Pakruojo KC pučiamųjų instrumentų orkestras „Viestartas“ šventė dešimties metų veiklos jubiliejų. Ta proga lapkričio 30 d. 17 val. visi skubėjome į kultūros centrą pasidžiaugti orkestre grojančiais mūsų gimnazistais:

Beatriče Zujevaite (Ic kl.),

Ema Balašauskaite (IIa),

Toma Stanevičiūte (IIa),

Andrėja Gedrimaite (IIa),

Gerardu Mugnano (IIb kl.),

Neda Eitutyte (IIc),

Rosita Savičiūte (IIc),

Linu Katiliumi (IIIb kl.),

Karoliu Sudariu (IIIb kl.),

Vakare Vasiliauskaite (IVa kl.),

Arūne Savičiūte (IVc).

Nuostabus būrys jaunų žmonių, paklūstantis vadovo Vytauto Lukošiūno rankos mostui, dar kartą leido įsitikinti, kad išties gyventi – tai jausti...

Už nuotraukas ir malonų bendradarbiavimą nuoširdžiai dėkojame Algirdui Pilipauskui.

Koncerto akimirkos...

2018-12-03

Sėkmė!

Lapkričio 30 d. mūsų IIIa klasės gimnazistė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos auklėtinė Austėja Dumbrytė dalyvavo solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Džiaugsmo sparnai“, kuris vyko Akmenės rajono Ventos muzikos mokykloje. Merginai įteiktas I laipsnio diplomas. Gimnazijos bendruomenė širdingai sveikina Austėją, jos mokytoją Sandrą Gegieckienę ir koncertmeisterį Romualdą Klupšą.

Tokia gera žinia tebūnie graži advento pradžia, juk šioje ryškių spalvų ir garsų kupinoje visuomenėje taip svarbu išmokti žavėtis tuo, kas tikra...

Nuotraukos Austėjos mokytojos Sandros Gegieckienės.

2018-12-03

Projekto dalyvių veiklų įvairovė

Į gimnaziją atvykę matematikos ir gamtos mokslų pedagogai iš Vengrijos, Portugalijos, Turkijos stebėjo mūsų fizikos, chemijos, biologijos ir matematikos mokytojų kelias integruotas pamokas, jose noriai bei aktyviai dalyvavo. Vėliau visų šalių komandos domėjosi svečių iš Vilniaus universiteto atliekamais moksliniais eksperimentais. Buvo naudinga ir įdomu.

Laukite tęsinio.

Puslapis 1 iš 83  > >>