PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MUZIEJUS

 

photo-01.jpg

2009 m. rugsėjo mėn. 24 d. mokyklos muziejus pradėjo savo veiklą. Tą dieną jis buvo pristatytas mokyklos bendruomenei. Anksčiau buvo interklubas, kuriame buvo kaupiama ir saugoma medžiaga apie mokyklą, be to, nemažai medžiagos buvo įvairiuose kabinetuose, privačiuose archyvuose.

Iki mokyklos muziejaus veiklos pradžios buvo kaupiama įvairi medžiaga, atliekamas nemažas paruošiamasis darbas. Tam pasitarnavo du projektai - „Prie Kruojos mano gimtasis kraštas“ ir „Mokykla prie Kruojos“. Pirmojo projekto metu vyko dviejų dienų ekspedicija, kurios metu mokiniai susipažino su savo kraštu. Keliaudami dviračiais nuo Kruojos upės ištakų (Gudelių ežero Radviliškio rajone) iki jos žiočių (Mūšos upė Pakruojo rajone) atliko gana daug įvairių darbų. Mokiniai kaimuose, palei Kruoją, kalbėjosi su žmonėmis, fotografavo koplytstulpius, kryžius ir kt., matavo upės tėkmės greitį, stebėjo augalus, rinko eksponatus ir t.t. Į šį projektą buvo įjungtos dailės, muzikos, lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos specialistų paruoštos užduotys. Vėliau visa ekspedicijos metu surinkta medžiaga buvo apibendrinta: padarytas didžiulis ekspedicijos maršruto žemėlapis, iliustruotas nuotraukomis, paruošti pranešimai, fotografijų albumai ir pateikti konferencijai. Konferencija vyko mokyklos aktų salėje, joje dalyvavo daug įvairių klasių gimnazistų, mokytojų. Ekspedicijos metu surinkta medžiaga buvo tarsi pradžia būsimam muziejui. Kitas projektas „Mokykla prie Kruojos“ konkrečiau gilinosi į mūsų mokyklą. Rinkome eksponatus, juos tvarkėme, organizavome įvairių renginių, kurie buvo nukreipti į paveldą. Kai kurie renginiai mokykloje tapo tradiciniai. Tai Amatų dienos ir Vasaros įspūdžiai.

Gavus reikiamas patalpas ir inventoriaus, entuziastingai ėmėmės muziejaus ekspozicijos rengimo, turimų ir gaunamų eksponatų klasifikavimo, tvarkymo darbų.

Dabartiniu metu muziejus turi šiuos ekspozicijos skyrius: Pakruojo miesto istorija, Mokyklos istorija (kuri susideda iš eilės poskyrių): Pradinė mokykla Rusijos carinės imperijos laikais, nepriklausomybės ir okupacijų laikotarpiu 1918 – 1944 m., progimnazija ir gimnazija 1944 m., vidurinė mokykla, gimnazija nuo 2002 m.

Ekspozicijoje atsispindi mokyklos projektų darbai, įvairių organizacijų istorija ir veikla, svarbiausieji mokyklos įvykiai.

Muziejaus edukacinė veikla

 Iki 2011 m. svarbiausia programa buvo parengti pilną mokyklos muziejaus ekspoziciją. Dabar, jau galima sakyti, kad šią programos dalį su savo rėmėjais padarėme. (Tai buvo projekto „Gimtinės istorija visiems“ dalis).

Mūsų mokyklos muziejus dalyvauja VŠĮ „Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų instituto“, Marijos Pečkauskaitės Židikų vidurinės mokyklos profesionalaus tarptautinio kaučingo trenerio – eksperto Oleg Kovrikov ir kitų partnerių rengiamoje programoje „Mokinių savivaldos stiprinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“. Tai yra dalyvavimas nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje. Tyrinėsime, aprašysime, fotografuosime (šį darbą jau dirbame) išlikusius Pakruojo krašto malūnus.

Jau ne vienerius metus dalyvaujame mūsų mokykloje vykstančio populiaraus projekto „Mokykla prie Kruojos“ veikloje. Šio projekto ir projekto „Gimtinės istorija visiems“ dėka įkūrėme muziejų, populiariname muziejaus veiklą mokykloje ir už jos ribų. Per jį organizuojame ekspedicijas, konferencijas ir kitus renginius. Projekto „Mokykla prie Kruojos“ dėka į aktyvią veiklą galima įjungti platesnį ratą moksleivijos ir aplamai mokyklos bendruomenės. Šio projekto dėka drauge su „Žiemgalos“ draugija organizavome ekspediciją į Latvijos ,,Ziemgalą“. Susipažinome su to krašto ypatumais, susitikome su įdomiais žmonėmis, lankėmės Tervetėje, Kipi knygininkų muziejuje, Dobilėje turėjome galimybę pamatyti didžiausią ir vienintelį Europoje Alyvų parką – muziejų (buvo pats alyvų žydėjimo metas), Dobilės pilies griuvėsius. Grįžę medžiagą sutvarkėme, parengėme fotografijų albumų ir organizavome konferenciją. Joje dalyvavo ir „Žiemgalos“ draugijos prezidentas Alfredas Šimkus.

Ne vienerius metus mokykloje veikė ir projektas „Gimtinės istorija visiems“ (baigė savo darbą 2009 m., įsteigus mokyklos muziejų). Visa surinkta medžiaga apie rajono įžymiąsias apylinkes, numatytus ekskursinius maršrutus papildė mokyklos muziejaus eksponatų skaičių ir ekspozicijas.

2008 metais įsijungėme į nacionalinį projektą Paveldas – Pilietis – Tauta (mus dalyvauti pakvietė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). Šio projekto veikloje dalyvavome dvejus metus. Vykdydami projekto užduotis, surengėme 2009 metų vasarą kraštotyrinę ekspediciją į Sigutėnų, Sitkūnų (jau mirusį), Spilgių, Klovainių kaimus. Turėjome surasti konkrečius žmones, pastatus, pabendrauti su kaimo žmonėmis. Tie kaimai buvo aprašyti 1936 metais vykusiose ekspedicijose. Kitaip tariant – tai lyg ir palyginimas – kas išliko, kas naujo. Pateiksime tik vieną pavyzdį. Sitkūnų kaimo jau išvis nebėra, likę tik kaimo kapinaitės, o kažkada buvusias sodybvietes ženklina pavieniai medžiai arba vešlesnis pievos ar javų plotelis. Ekspedicijos metu visa surinkta medžiaga pristatyta į Šiaulių „Aušros“ muziejų. Žinoma, dublikatus pasilikome ir sau. Per šį projektą dalyvavome ir ekspedicijoje „Vaikų žaidimai ir žaislai“, surinktą medžiagą pateikėme nacionaliniam projektui Paveldas – Pilietis – Tauta 2009-09-10. Dalyvavome dvejus metus projekto paskelbtame piešinių konkurse „Lietuvio namai“ (pateikėme 9 darbus) ir kasmet laimėjome po dvi prizines vietas. Dvejus metus iš eilės dalyvavome Šiaulių rajone kraštotyrinėse vasaros stovyklose, konferencijose. Baigiamoji projekto kraštotyrinė konferencija įvyko 2009-12-10 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje, kurioje irgi dalyvavome.

Teminės ekskursijos buvo ir yra rengiamos kasmet birželio pabaigoje. Kiekvienas moksleivis, dalyvaujantis ekskursijoje, iš anksto gauna konkrečią užduotį, kurią turės atlikti, nurodoma, kokią medžiagą turės surinkti ir kaip ją pateikti, atsiskaityti. Teminės ekskursijos buvo organizuotos į Žemaitiją, Suvalkiją, Aukštaitiją. Rugsėjo mėnesį atliktus darbus pristatėme mokyklos bendruomenei rengiamose popietėse „Lik sveika, vasara“ 2009 m., „Akimirkai sugrįžtame į vasarą“ įvyko 2010-09-29. Reikia pripažinti, kad tose popietėse noriai dalyvauja ne tik muziejaus, bet ir projekto „Mokykla prie Kruojos“ nariai, bet ir įvairių klasių mokiniai, mokytojai papasakoja apie savo keliones, rodo skaidres, filmuotą medžiagą, suvenyrus. Vasaros įspūdžių popietės (kasmet skirtingu pavadinimu) tapo tradicinės ir noriai lankomos.

Kas dveji metai mokyklos muziejininkai dalyvauja rajone organizuojamose jaunųjų kraštotyrininkų konferencijose Linkuvos gimnazijoje. 2007 m. gegužės 17 dieną pirmojoje konferencijoje pristatėme dokumentinį filmą apie kraštietį Pranciškų Miežį „Mediniai stebuklai“, o 2009 metais gegužės 4 dieną dalyvaudami konferencijoje pristatėme 3 darbus: 1) mūsų sukurtą dokumentinį filmą apie mokykloje dirbusius ar anapilin išėjusius mokytojus „Jie visada su mumis“; 2) kraštotyrinės ekspedicijos metu (iš Sigutėnų, Sitkūnų, Spilgių, Klovainių kaimų) surinktą medžiagą; 3) „Pakruojo rajono malūnai“. Trečiojoje konferencijoje 2011 m. gegužės 5 d. pristatėme du darbus: „Atžalyno“ gimnazijos muziejus“ ir „Amatų dienas“. Kasmet buvome puikiai įvertinti. Apie tai byloja padėkos raštai, kurie yra mokyklos muziejuje. Šį darbą tęsiame ir toliau.

Svarbiausias mūsų muziejaus ir projekto „Mokykla prie Kruojos“ renginys yra Amatų dienos. Jos vyksta nuo 2005 metų. Jas pradėjome organizuoti, kai dar nebuvo muziejaus. Viskas vyko per projektinę veiklą – tai projektai „Mokykla prie Kruojos“ ir „Gimtinės istorija visiems“. Dabar, kai muziejus yra parengęs ekspoziciją, kai yra sutvarkyti muziejaus archyvai, šią šventę darome muziejaus ir projekto „Mokykla prie Kruojos“ iniciatyva. Amatų dienos tapo tradicinės. Jos vyksta kasmet gruodžio mėnesį. Jau surengėme 6 šventes. Amatų dienose dalyvauti kviečiame būrį savo ir aplinkinių rajonų tautodailininkų, mokinių ir įdomesnių profesijų žmonių. Svarbiausias Amatų dienų tikslas, kad mokiniai susipažintų su senaisiais amatais, pamatytų gamybos procesą, pamėgintų patys verpti rateliu, lieti žvakę, verti karoliukus, siuvinėti, nerti, megzti, iš vilnos velti, gaminti iš vytelių, šiaudų, įvairių natūralių gamtinių medžiagų (smėlio, akmenėlių....), drožti medį, lipdyti iš molio, pinti bei austi juostas, rišti lininius siūlus ir kt. Mokiniai, mokytojai ir visi norintys ne tik pasižiūri fantastiškai išmoningai padarytų tautodailininkų įvairiausių darbų, patys gamina, bet patikusį daiktą gali ir įsigyti. Papratai šventė prasideda gražiu skrabalų ir armonikos muzikiniu kūriniu, liaudies daina. Pristatomi šventėje dalyvaujantys tautodailininkai, kiekvienam įteikiama po bendrą nuotrauką iš pereitų metų šventės (kasmet meistrai, dalyvaujantys šventėje nupaveiksluojami) ir po lankstinuką.

Visi meistrai įsikuria jiems numatytuose visuose pirmojo aukšto kabinetuose. Kiekvienas, dalyvavęs Amatų dienoje gauna išleistą tai dienai skirtą lankstinuką. Prie aprašo pridedame (visų šešių) 2005 – 2010 metų lankstinukus. Amatų dienose kviečiame dalyvauti aplinkinių mokyklų moksleivius, mokytojus. Noriai pas mus atvyksta moksleiviai ir mokytojai iš „Žemynos“ pagrindinės, „Versmės“ pradinės, Balsių ir Klovainių pagrindinių, Rozalimo vidurinių mokyklų. Po 4 – 5 valandų produktyvaus bei prasmingo darbo įvyksta iškilmingas uždarymas. Meistrai, o jų tarpe nemažai ir mokinių, yra apdovanojami padėkos raštais. Mokyklos muziejuje padarome bendrą nuotrauką, kurią meistrams padovanosime kitoje Amatų dienoje. Dauguma tautodailininkų padovanoja muziejui po savo kūrinį.

Amatų dienos – tai yra kasmetinė ataskaita bendruomenei apie muziejaus ir projekto „Mokykla prie Kruojos“ per metus atliktus darbus. Visus svarbesnius per metus atliktus darbus, surašome išleistame lankstinuke.

Muziejaus veiklos sklaida

 Apie mokyklos muziejaus veiklą, atliktus darbus rašė rajoniniame laikraštyje „Auksinė varpa“, krašto laikraštis „Šiaulių kraštas“ bei „Lietuvos rytas“. 2011m. kovo 30 d. mokyklos muziejuje įvyko rajono istorijos mokytojų ir muziejų vadovų metodinis užsiėmimas „Muziejinės medžiagos panaudojimas mokinių pilietiniam ugdymui“.

Partnerystė ir bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir kitais muziejais

 Mokyklos muziejuje vyksta buvusių laidų susitikimai, lankosi mokinių tėvai. Kasmet atvykę į „Atžalyno“ gimnaziją pirmųjų klasių mokiniai muziejuje supažindinami su mokyklos istorija ir dabartimi.

Muziejuje lankėsi įvairių mokyklų atstovų, svečių. Muziejuje pabuvojo mokyklos matematikų projekto „Madi“ dalyviai (Tai kasmetinis mokyklos matematikų respublikinis renginys skirtas gabiems vaikams) taip pat svečių iš Vokietijos, Portugalijos, kurie dalyvavo tarptautiniame projekte „Comenius“. Taip pat sulaukėme svečių iš Prancūzijos, su gimnazijos mokinių aktyvu bendravo 2011 metų rudenį ir Švietimo ministras Gintaras Steponavičius.

Bendraujame su Rozalimo vidurinės mokyklos ir Linkuvos gimnazijos muziejais, gauname mus dominančios medžiagos ir eksponatų. Iš Rozalimo vidurinės mokyklos gavome įdomios medžiagos ir nuotraukų apie buvusį mūsų mokyklos direktorių A. Vipartą, Linkuvos gimnazija suteikė medžiagos apie „Saulės“ draugijos veiklą tarpukariu.

 

Pakruojis 2012 m. vasario 6 d.