GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA / SKAITYKLA

 

                       

Darbo laikas

Naudojimosi biblioteka / skaitykla taisyklės

APIE BIBLIOTEKĄ

„Atžalyno“ gimnazijos bibliotekos fonde yra sukaupta 13 529 knygos, kurias skaito 351 skaitytojas. Vadovėlių fondas — daugiau nei 14 000 egzempliorių. Gausi kompiuterinių mokymo priemonių, enciklopedijų kolekcija. Prenumeruojama periodinių leidinių.

Bibliotekoje rengiamos knygų, mokinių kūrybinių darbų, profesionalių dailininkų paveikslų parodos, muziejaus eksponatų teminės parodos, kiti renginiai.

Skaitykloje įrengtos penkios kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekos atnaujinimas tęsiasi.

Gimnazijos siekis išugdyti savarankišką, aktyvią, atsakingą, mokančią bendrauti ir bendradarbiauti asmenybę yra ir bibliotekos siekis, nes biblioteka yra neatskiriama ugdymo proceso ir visos gimnazijos gyvenimo dalis, todėl organizuodama savo veiklą ji siekia padėti gimnazijai įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius. Savo veiklą stengiamės organizuoti taip, kad biblioteka būtų kuo svarbesnė tiek vaiko, tiek suaugusiojo gyvenime, nes joje praleidžiama dalis laisvalaikio, joje bendraujama, atrandamos naujos ir senosios knygos.

Gerėjant žmonių gyvenimo kokybei, kinta ir bibliotekos lankytojų skonis bei poreikiai, todėl ir mūsų veikla bei fondas turi atitikti vartotojų lūkesčius. Po truputį pildomas gimnazijos bibliotekos fondas grožinės, pažintinės bei metodinės literatūros egzemplioriais. Vadovėlių fondas kasmet atnaujinamas.

Organizuojamais renginiais, parodomis, konkursais, akcijomis, susitikimais bei kita veikla siekiame diegti mokiniams bendražmogiškas vertybes, formuoti nepakantumą negatyviam elgesiui, skatinti jų individualius gebėjimus, norą keistis, tobulėti ir, žinoma, palaikyti ir plėtoti mokinių skaitymo įpročius bei džiaugsmą skaityti.

TIKSLAI:

 1. Padedant įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese.
 2. Gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones.
 3. Ugdyti moksleivių vertybines nuostatas, skatinant tautiškumą bei gebėjimą veikti informacinėje visuomenėje.

UŽDAVINIAI:

 1. Pritaikyti bibliotekos ir skaityklos erdves gimnazijos bendruomenės informaciniams poreikiams.
 2. Teikti pagalbą mokytojams ir gimnazistams planuojant(is) ugdymo(si) procesą.
 3. Padėti mokiniams orientuotis gausiame literatūros ir spaudos fonde.
 4. Organizuoti renginius, ugdančius gimnazistų pilietiškumą ir keliančius kultūrinį lygį.
 5. Ugdyti bendravimo įgūdžius dirbant su IT ir literatūra.

BIBLIOTEKOJE GALIMA:

 • Naudotis kompiuteriais ir internetu ieškant informacijos, ruošiantis pamokoms ir projektams, DVD filmų ir kompaktinių diskų peržiūrai;
 • Surastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną;
 • Dirbti su Microsoft Office programomis;
 • Naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, teminiais segtuvais;
 • Gauti konsultacijas reikalingos medžiagos paieškos klausimais;
 • Gauti dokumentus į namus arba jais naudotis bibliotekoje;
 • Kopijuotis ar spausdintis reikalingus dokumentus;
 • Dalyvauti bibliotekos renginiuose;
 • Rengti skaitykloje savo darbų parodas, vesti seminarus, susitikimus.

Bibliotekos skaitykloje rengiamos naujų knygų parodos, ekspozicijos garsių žmonių jubiliejams, įžymioms datoms paminėti, organizuojamos knygų dovanojimo bibliotekai akcijos, rengiamos mokinių darbų parodos, eksponuojami naujausi periodiniai leidiniai.