Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija yra bazinė brandos egzaminų mokykla

Abiturientai prašymą laikyti 2023-2024 m. m. menų, technologijų mokyklinį brandos egzaminą ir pasirinkti brandos darbą pateikia gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 25 dienos.

Abiturientai, buvę mokiniai ir eksternai prašymą laikyti kitus brandos egzaminus, pateikia gimnazijos direktoriui iki lapkričio 24 dienos.

Visą informaciją apie egzaminus rasite Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

2023-2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Atmintinė III klasių gimnazistams (-ėms)

Atmintinė abiturientams (-ėms)

ABITURIENTAMS

Mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

Prašymo laikyti menų ir technologijų brandos egzaminus forma (Forma)

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus. Buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso IV gimnazijų klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtos mokyklos vadovui.

Buvusio mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

INFORMACIJA EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternas prašymą pateikia bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1.      Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

2.      Užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną:

2.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui

3.       Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

4.      Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

5. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sąskaitą Nr. LT124010051001958901, Luminor Bank AB. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Už brandos egzaminų perlaikymą“

Eksternai prašymus ir kitus privalomus dokumentus gali pateikti gimnazijoje arba siųsti elektroniniu paštu administracija@atzalynas.net  Siunčiant dokumentus elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.

Atsisakymo laikyti pasirinktą brandos egzaminą prašymo (Forma)

Reikalavimai kandidatams (Reikalavimai)

Sėkmės.