Abiturientai prašymą laikyti 2022-2023 m. m. menų, technologijų mokyklinį brandos egzaminą ir pasirinkti brandos darbą pateikia gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 25 dienos.
Abiturientai, buvę mokiniai ir eksternai prašymą laikyti kitus brandos egzaminus, pateikia gimnazijos direktoriui iki lapkričio 24 dienos.

Visą informaciją apie egzaminus rasite Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

ABITURIENTAMS

Mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

Prašymo laikyti menų ir technologijų brandos egzaminus forma (Forma)

Prašymo brandos darbui rengti forma (Forma)

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Buvęs mokinys prašymą pateikia  mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso gimnazijų IV klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui.

Buvusio mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

INFORMACIJA EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternas prašymą pateikia bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma (Forma)

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
 4. Užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
 5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sąskaitą Nr. LT124010051001958901, Luminor Bank AB. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Už brandos egzaminų perlaikymą“

Eksternai prašymus ir kitus privalomus pateikti dokumentus gali siųsti elektroniniu paštu administracija@atzalynas.net

 Reikalavimai kandidatams (Reikalavimai)

RUOŠIAMĖS EGZAMINAMS

PRIEMONĖS, KURIOMIS GALIMA NAUDOTIS PER EGZAMINUS

Egzamino Pavadinimas Priemonių Sąrašas
Biologija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Chemija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Dailė Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Fizika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Geografija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, matlankis
Informacinės technologijos Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties. (Atmintukas).
Istorija Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Lietuvių kalba Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
Matematika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, braižybos įrankiai, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Muzika Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas, liniuotė, skaičiuoklis be tekstinės atminties
Anglų kalba Pieštukas, juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), trintukas
  NEGALIMA ĮSINEŠTI KOREGAVIMO PRIEMONIŲ.
  NEGALIMA PRIEMONIŲ SKOLINTIS.
  Nepamiršti paso/asmens kortelės ar vairuotojo pažymėjimo

ATĖJIMO Į EGZAMINUS LAIKAS:

1. Į valstybinius brandos egzaminus ateiti iki 8.15 val. ( išskyrus anglų kalbos egzaminą-ateiti iki 8.30 val.)

 • 8.15 val. – Instruktažas kabinetuose (visų dalykų išskyrus anglų k.).
 • 8.30 val. – Instruktažas anglų k egzamino patalpoje.
 • 8.30 val. - Įleidimas į egzamino patalpą.
 • 8.45 val. – visi mokiniai sėdi egzamino patalpoje.

2. Į mokyklinius brandos egzaminus ateiti iki 8.30 val.3. Egzamino patalpoje:

 • Pateikti asmens dokumentą
 • Patiems neieškoti sėdėjimo vietos (parodo vykdytojas)
 • Turėti tik egzamino instrukcijoje nurodytas priemones (įsinešti rankoje ar skaidrioje įmautėje)
 • Ant valstybinių egzaminų užduočių sąsiuvinių ir atsakymų lapų nerašyti vardo ir pavardės.
 • Nepamiršti užpildyti atsakymų lapų (išskyrus matematikos), kitu atveju darbai bus nevertinti.
 • Pasibaigus egzaminui laukti, kol bus užklijuotas vokas ir vyresnysis vykdytojas paskelbs apie išėjimą iš patalpos.
 • Visas užduotis (išskyrus matematikos) bus galima pasiimti pasibaigus egzaminui. Tie, kurie iš egzamino išeis anksčiau, užduotis paliks egzamino patalpoje; bus galimybė pasiimti tik po egzamino per vieną valandą, bet jau iš administratoriaus kabineto.
 • D r a u d ž i a m a įsinešti telefonus, įdėklus ir kitus daiktus, nenurodytus instrukcijoje!
 • Mokiniai dažniausiai pamiršta atsinešti į biologijos valstybinį brandos egzaminą kandidatai skaičiuoklio be tekstinės atminties ir liniuotės; informacinių technologijų – skaičiuoklio be tekstinės atminties; geografijos mokyklinį brandos egzaminą - matlankio.
 • Užduotis atlikti tvarkingai, įskaitomai, savarankiškai. Už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio , kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą, vykdytojo nurodymų nevykdymą šalinami iš egzamino patalpos.
 • Valstybinių egzaminų vykdymo instrukcijos skelbiamos tinklalapyje Nacionalinė švietimo agentūra Galite prieš egzaminą susipažinti.

Sėkmės.